ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 13978/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. A2483/2019 a UM 02275 Bălțătești;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13978/2019 al Direcției de management şi Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Protocolul de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti nr.5392/M.65/2010, Certificatul de urbanism nr. A 6573/2019 emis de Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Domenii şi Infrastructuri, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind realizarea unor lucrări de construire, de către Ministerul Apărării Naţionale, prin UM 02275 Bălţăteşti, la imobilele aferente Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” (Staţiunea Bălţăteşti), proprietatea Judeţului Neamţ, respectiv:

           Reabilitare rețea termoficare;

           Reabilitare instalații termice din centrala termică;

           Reabilitare rețele de alimentare cu apă rece și caldă menajeră;

           Reabilitare rețele de abur tehnologic;

           Reabilitare rețele de alimentare cu apă rece și caldă cloruro-sodică;

           Reabilitare echipamente și instalații de extracție și captare apă cloruro-sodică;

           Reabilitare rețea de canalizare;

           Reabilitare rețea hidranți și gospodărie de apă subterană;

           Reabilitare drumuri, alei și platforme;

           Reabilitare sistem de filtrare și dezinfectare a apei cloruro-sodice.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea executării lucrărilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț şi Ministerul Apărării Naţionale, prin UM 02275 Bălţăteşti, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 165

Din 26 iulie 2019