ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispozițiile art. 874, alin (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.2262/2004 privind recunoașterea Organizației „Salvați Copiii” ca fiind de utilitate publică;

Examinând referatul de aprobare nr. 12738/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.48/2019 a Organizației Salvați Copiii – Filiala Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12738/2019 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.21291/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Hotărârea nr.9/2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, a spațiilor situate în incinta Complexului de servicii Elena Doamna, clădirea C1, corp B, parter, având datele de identificare și amplasament prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la art.1, pentru o perioadă de 5 ani, către Organizația Salvați Copiii – Filiala Neamț, cu destinația sediu filială și spații necesare desfășurării unor proiecte comune cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

(2) Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc, vor fi prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, document ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(3) Perioada de 5 ani pentru care se aprobă transmiterea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la art.1, începe să curgă de la data însușirii Protocolului de către beneficiarul dreptului de folosință gratuită.

Art.3: Direcția de management și Direcția juridică și relații internaționale vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

  

Piatra Neamț

Nr. 166

Din 26 iulie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 166.PDF