ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.14.666/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr 5/185/2019 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.666/2019 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.226/2017 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării funcției publice de inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Regim Evidență și Ghișeu Unic al Biroului Evidența Persoanelor, poziția nr.6 în statul de funcții, în inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional superior.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 august 2019.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 168

Din 26 iulie 2019