ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Neamț a unor tronsoane de drumuri județene în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.221, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.13.118/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.118/2019 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și al Direcției de Management, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Roznov nr.42/2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

      În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă preluarea temporară din administrarea Consiliului Local al Orașului Roznov în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț a tronsonului de drum situat pe DJ 156A Tazlău-Roznov-Dobreni-M-rea Horaița între km. 40+800 – 45+730 și a tronsonului de drum situat pe DJ 156D Chintinici – Piatra Șoimului între km 0+000 – 0+270, pe perioada efectuării pe acestea a unor lucrări de reabilitare.

Art.2: Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și Direcţia de Management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 170

Din 26 iulie 2019