ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.463/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării preotului paroh al Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șoimărești, sat Șoimărești, comuna Drăgănești, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.463/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu un post, pentru Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi” Șoimărești, sat Șoimărești, comuna Drăgănești, județul Neamț.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare comunicării prezentei hotărâri Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea finanțării acestora din bugetul de stat.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 173

Din 26 iulie 2019