ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18, alin.(3), pct.II, lit.„c” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.118/2007;

Examinând referatul de aprobare nr.10.807/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.192/2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” și adresei nr.3452/2019 a S.C. Troleibuzul S.A;

Văzând raportul de specialitate nr.10.807/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, sinteza raportului de audit tehnico-economic pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., întocmit de Estana Audit&Accountancy S.R.L. și MAPPS Master Appraisal S.R.L., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” să voteze, în numele acestuia, modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr.8/3918/2016, încheiat cu Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., prin care să se aprobe pentru anul 2019, un cost de operare de 6,2142 lei/km la autobuze și de 10,5368 lei/km la troleibuze, precum și un profit rezonabil de 5,51%.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 175

Din 26 iulie 2019