ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 150/2016- anexa nr. 3, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 15.344/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr. 1411, 1427 și nr. 1437/2019 ale Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.344/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamț, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2019, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 176

Din 26 iulie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 176.PDF