ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind soluționarea unei solicitări formulate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.33, alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.10719/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.3525/2019 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 10719/2019 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(5), lit.„l”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge solicitarea formulată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț cu privire la avizarea executării unor lucrări în scopul decolmatării, reprofilării și regularizării scurgerii în zona podului de pe DJ 207A Roman-Sagna-Bâra-Nistria, km 6+591, localitatea Luțca, județul Neamț, din cauza suprapunerii respectivelor lucrări cu investiția demarată de Consiliul Județean Neamț, prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, privind efectuarea unor lucrări de reparații capitale ale podului.

Art.2: Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 177

Din 26 iulie 2019