ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devierii traficului de pe un drum național pe drumuri județene, în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.21, alin.(11) – (13) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15685/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.4145/2019 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A – Secția de Drumuri Naționale Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.15685/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(5), lit.„l”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă devierea traficului  rutier pentru vehiculele a căror greutate totală depășește 15t, de pe ruta Piatra Neamț – Roman, DN 15D, pe drumurile județene DJ 156A Roznov-Dobreni, DJ 208G, tronson Girov – Totoiești și DJ 155I, tronson Totoiești – Humulești (Tg.Neamț), confom anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de reparații (aproximativ 18 luni) la  podul situat în localitatea Girov, peste râul Cracău, de pe DN 15D, km.9+510.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 181

Din 26 iulie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 181.PDF