ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind restricționarea circulației pe un drum județean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22, art. 44, alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5, alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1, alin.(2) și art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

Examinând referatul de aprobare nr.15.799/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.1021/2019 a Primarului Comunei Moldoveni;

Văzând raportul de specialitate nr.15.799/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(6), lit.„b” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă închiderea circulației publice pe tronsonul de drum județean DJ 158, cuprins între km 17+550 – 19+650, în data de 15 august 2019, în intervalul orar 15.00-23.00, sub condiția obținerii avizului favorabil al Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț- Serviciul rutier, până la data evenimentului pentru care se aprobă restricția.

(2) Traficul rutier pe drumul județean prevăzut la alin.(1) va fi deviat pe rută ocolitoare, pe un drum comunal, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 182

Din 26 iulie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 182.PDF