ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri de realizare a proiectului de interes public județean „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.17.478/2019 al domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.30.167/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.478/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, adresa nr.130.147/2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin.(5), lit.„b”, ale art.299, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului de interes public județean „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”, având ca scop înființarea de servicii sociale, respectiv construirea a 3 case de tip familial și înființarea unui centru de zi pentru copiii cu dizabilități într-un imobil reabilitat în cadrul proiectului, în parteneriat cu Municipiul Roman.

Art.2: Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț cu Municipiul Roman, prin Consiliul local al Municipiului Roman, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cofinanțarea proiectului, în cuantum total de 1.697.603,20 lei, defalcate pe următoarele categorii de cheltuieli:

     69.691,76 lei- contribuția la total cheltuieli eligibile;

– 1.627.911,44 lei- contribuția la total cheltuieli neeligibile.

Art.4: (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea unor case de tip familial, pe durata existenței acestora, dar nu mai puțin de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”.

(2) În mod corespunzător, se modifică și se completează art.2 și anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.142/2018 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri, precum și darea în administrare a acestora.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Laurențiu-Cristinel DULAMĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

Piatra Neamț

Nr. 189

Din 23 august 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 189.PDF