ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri de realizare a proiectului de interes public județean

„Șanse egale pentru toți copiii”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.17.674/2019 al domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.30.513/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.674/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin.(5), lit.„b”, ale art.299, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului de interes public județean „Șanse egale pentru toți copiii”, având ca scop înființarea de servicii sociale, respectiv construirea a 2 case de tip familial și înființarea unui centru de zi pentru copii cu dizabilități.

Art.2: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cofinanțarea proiectului, în cuantum total de 685.668,73 lei, defalcate pe următoarele categorii de cheltuieli:

                  93.191,08 lei- contribuția la total cheltuieli eligibile;

                592.477,65 lei- contribuția la total cheltuieli neeligibile.

Art.3: (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea unor case de tip familial și a unui centru de zi pe durata existenței acestora, dar nu mai puțin de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului „Șanse egale pentru toți copiii”.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Laurențiu-Cristinel DULAMĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 190

Din 23 august 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 190.PDF