ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Examinând referatul de aprobare nr. 17.225/2019 al domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate  nr. 17.225/2019 al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (2), lit. „c”, coroborate cu cele ale art. 632, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2019, cu excepția prevederilor art.7-16, art.35, art.37, alin. (2), și ale art.38, care intră în vigoare la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020, precum și ale art.43, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 8/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art.8-14, art.15-18 și art. 22, alin. (2) care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 192

Din 27 august 2019

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 192.PDF