ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11, alin.(1) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

           Examinând referatul de aprobare nr.17.591/2019 al domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

          Văzând raportul de specialitate nr.17.591/2019 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.610, alin.(2), art.611, alin.(2), precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.1 – Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.      La cap.I, lit.a), nr.crt.1, coloana „Funcția” se modifică, urmând a avea conținutul: „Secretarul general al Județului”;

2.      La cap.I, lit.b), nr.crt.2, coloana „Funcția” se modifică și se completează, urmând a avea conținutul: „Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector”.

Art.II: Se aprobă modificarea și completarea anexei – Salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău și al Serviciului Public SALVAMONT Neamț  la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.236/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  1. La cap.I, lit.b), nr. crt.2, coloana „Funcția” se modifică și se completează, urmând a avea conținutul: „Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector”.

Art.III: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019.

Art.IV: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 197

Din 27 august 2019