ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2019 – sesiunea a III-a

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.15, alin.(1) și (2)  din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând referatul de aprobare nr.17.513/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.17.513/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pentru anul 2019- sesiunea a III-a, în sumă totală de 300.000 lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte activități sportive și de tineret”, valabil pe anul 2019 – sesiunea a III-a, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 198

Din 27 august 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 198.PDF