ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind înființarea Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.547/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.547/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(2), lit.„a ” și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Începând cu data de 1 octombrie 2019, se înființează Unitatea Județeană de Achiziții Centralizate Neamț, instituție publică cu personalitate juridică, de interes județean, sub autoritatea Consiliului Județean Neamț, finanțată integral din bugetul Județului Neamț, având ca obiect de activitate furnizarea de activități de achiziții centralizate pentru instituțiile și serviciile publice de interes județean.

Art.2: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 199

Din 27 august 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 199.PDF