ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), art.3, alin.(1) și art.18¹, alin.(2), lit.„d” din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.239/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 1878/2019 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.239/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„f” și alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196, alin.(1),lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv Gala „Dynamite Fighting Show- Bătălia Moldovei”, care va avea loc în municipiul Piatra Neamț, în data de 27 septembrie 2019.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru realizarea proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 170.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 200

Din 27 august 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 200.PDF