ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului specific apelului de proiecte pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea A-Ambulatorii;

Examinând referatul de aprobare nr.17.891/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.891/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției generale buget finanțe, adresa nr.22.261/2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, adresa nr.97/2019 a Societății Comerciale Atlas Consulting & Proiect S.R.L., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin. (3) lit. ”f”, alin.(5), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 11.207.334,13 lei.

Art.2: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) actualizată aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 11.207.334,13 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.286.250,44 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 46 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea sumară actualizată a obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții de interes județean prevăzut la alin. (1), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului prevăzut la art.1 în sumă de 541.531,81 lei reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui suportate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.316,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art.4: (1) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 234/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 203

Din 27 august 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 203.PDF