ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.186/2019  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural” strada Veronica Micle, nr.2, municipiul Roman, județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 și art.7, alin.(1) din anexa nr.3- Programul naţional de construcţii de interes public sau social la Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.117/2002, astfel cum a fost aceasta modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.16/2014;

Examinând referatul de aprobare nr.19.721/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

În temeiul solicitării nr.5028/2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul „Alte obiective” pentru obiectivul de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural” strada Veronica Micle, nr.2, municipiul Roman, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.721/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană,  adresa fără nr. a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(5), lit.„j” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.186/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural” strada Veronica Micle, nr.2, municipiul Roman, județul Neamț, acesta urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (imobil constituit din teren și construcție) identificat conform planului topografic prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în municipiul Roman, strada Veronica Micle, nr.2, județul Neamț, aflat în administrarea Consiliului Județean Neamț, în suprafață construită de 458 m.p. și teren aferent în suprafață de 1050 m.p., identificat potrivit Cărții Funciare nr.50423, nr.topo 50423, nr.cadastral 50423-C1, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural”.

Art.II: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 206

Din 26 septembrie 2019