ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6, alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019;

Examinând referatul de aprobare nr.19.913/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.913/2019 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele  formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 208

Din 26 septembrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 208.PDF