ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/24.04.2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Cap.3 – Plan operațional, Obiectivul general 5 -Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene din Strategia de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.720/2019 al domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.720/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.18201/2019 a Ministerului Afacerilor Externe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(1), lit.„b”, alin.(5), lit.„n”, precum şi ale  art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/24.04.2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019, cu modificările ulterioare, aceasta urmând a avea conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 209

Din 26 septembrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 209.PDF