ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.18.692/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.692/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.194, ale art.547, alin.(1) și alin.(2), precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea și completarea punctului 1 din Nota de la lit.b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale a cap.II Salarizarea personalului contractual din anexa nr.1 – Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând a avea conținutul:

„1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul profesional IA, studii superioare, se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de consilier de la cabinetul președintelui, respectiv al vicepreședintelui consiliului județean; în cazul funcțiilor prevăzute la gradul profesional IA, studii superioare, coeficientul utilizat pentru stabilirea salariului de bază nu va depăși limita maximă de 2,30 corespunzător gradației 0; pentru funcția de consilier din cadrul cabinetului alesului local, la stabilirea salariului de bază se vor utiliza următorii coeficienți: pentru gradațiile deținute între 0 și 3 – coeficientul 3,82 corespunzător gradației 0, pentru gradația 4 – coeficientul 3,70 corespunzător gradației 0, iar pentru gradația 5 – coeficientul 3,62 corespunzător gradației 0.”.

Art.II: Se aprobă redenumirea anexei – Salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău și al Serviciului Public SALVAMONT Neamț  la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.236/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, ca „Salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, precum și al Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț”.

Art.III: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2019.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 212

Din 31 octombrie 2019