ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.162/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C- Iluminat Public;

  Examinând referatul de aprobare nr.20.415/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.26.668/2019 a Primarului municipiului Piatra Neamț;

  Văzând raportul de specialitate comun nr.20.415/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 313/2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(3), lit.„f”, alin.(7), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.5 – Devizul general al obiectivului de investiții „Modernizare și extindere sistem iluminat public tronson 2, municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț (varianta LED)” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.162/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții, conform anexei – Devizul general al obiectivului de investiții „Modernizare și extindere sistem iluminat public tronson 2, municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț (varianta LED)” și Devizul obiectului „Cheltuieli neeligibile tronson 2, municipiul Piatra Neamț, jud.Neamț (varianta LED)”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 213

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 213.PDF