ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind apartamentarea unor imobile (construcții) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.17.105/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.105/2019 al Direcției de management și al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, precum și avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(5), lit.„j” și „n”, și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

      

Art.1:  Se aprobă apartamentarea (dezmembrarea) bunurilor imobile ce compun Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, proprietate publică a Județului Neamț, potrivit detaliilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de apartamentare.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 214

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 214.PDF