ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.210, alin.(1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.35, alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.521/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.1431, 1600, 2358 și 2554/2019 ale Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.521/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcției generale buget finanțe, Deciziile nr.114, nr.124 și nr 128/2019 ale Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, avizul nr.9595/2019 al Consiliului Concurenței, adresa nr.12.726/2019 prin care a fost notificată Instituția Prefectului-Județul Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.92, alin.(1), alin.(2), lit.„b”, ale art.173, alin.(2), lit.„d”, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea unui ajutor individual de minimis în valoare de 800.100 lei, prin aport în numerar la capitalul social al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, conform Procedurii privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ajutorul prevăzut la alin.(1) urmează a fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de utilaje, mașini și instalații, conform listei incluse în anexa la proiectul de hotărâre.

Art.2: Persoanele împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și vor informa plenul Consiliului Județean Neamț în acest sens.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 216

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 216.PDF