ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații unor servicii publice din subordinea Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(1) din Legea nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, precum și ale art.18, alin.(1), art.19 și art.21 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.21.554/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.2.672/2019 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman și a adresei nr.4.712/2019 a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;

Văzând raportul de specialitate nr.21.554/2019 al Direcției de management, adresele nr.11.235 și 11.237/2019 ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, adresele nr.12.965 și 13.127/2019 ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău, adresele nr.28.882 și nr.38.421/2019 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(5), lit.„b” și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordarea concediului de odihnă suplimentar anual, constând într-un număr de 8 zile lucrătoare, pentru salariații Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman și ai Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, servicii publice sociale ce funcționează în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, care vor produce efecte începând cu data de 1 noiembrie 2019.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 217

Din 31 octombrie 2019