ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.95/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.409/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.9.550/2019 a primarului orașului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.409/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.7432/2019 a Spitalului Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„c”, ale alin.(7), lit.„a” și „c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea articolului IV, pct.4.2, lit „a” din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.95/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, acesta urmând să aibă conținutul:

 „a) să cheltuiască suma alocată de Consiliul Județean Neamț în vederea realizării obiectului asocierii de la pct.II, respectiv lucrări de reparații/reabilitare și achiziționarea unor dotări, precizate în adresa nr.7432/2019 a Spitalului Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz”.

               Art.II: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 218

Din 31 octombrie 2019