ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând expunerea de motive nr.19.816/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.816/2019 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 3256/MCB/2019 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(1), lit.„c”, art. 292, alin.(1), (3) și (6), precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale prin Casa Județeană de Pensii Neamț în domeniul public al Județului Neamț, a unui bun imobil, situat în municipiul Piatra-Neamț, bdul Republicii nr. 3, alcătuit din două corpuri de clădire (C1 – corp principal și C2 – magazie) și terenul aferent (615 m.p.) înscris în Cartea funciară nr.53124/UAT Piatra Neamț, NC 53124, sub condiția ca, până la data de 31.12.2021, imobilul să fie reabilitat și pus în funcțiune cu destinația spații administrative (birouri utilizate în activitatea curentă de către personalul propriu al Consiliului Județean Neamț sau cel al serviciilor publice județene subordonate), în caz contrar bunul imobil urmând să revină în domeniul public al statului.

Art.2: Bunul imobil prevăzut la art.1 se declară ca fiind bun de interes public județean.

Art.3: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 220

Din 31 octombrie 2019