ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Speranță pentru un nou început – Locuința protejată Luceafărul, Locuința protejată Iris și Centrul de zi Doljești”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.1680/2018 pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", precum și ale Ghidului solicitantului pentru Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”, aprobat prin Decizia nr.793/2018 a președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități;

Examinând referatul de aprobare nr.19.689/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor 12.551 și nr.14.904/2019 ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.689/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției de management, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„b”, „c” și „d”, alin. (5), lit. „b”, ale art.108, lit.„a” și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului Speranță pentru un nou început– Locuința protejată Luceafărul, Locuința protejată Iris și Centrul de zi Doljești”, având ca scop înființarea de servicii sociale de tip locuință protejată și servicii sociale tip centru de zi, respectiv "Locuința protejată Luceafărul", "Locuința protejată Iris" și "Centrul de zi Doljești", în valoare totală de 2.722.609,82 lei, proiect ce va fi finanțat în cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi".

Art.2: Se aprobă înființarea serviciilor sociale prevăzute la art.1, precum și includerea acestora în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.3: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu titlu gratuit, a imobilelor necesare implementării proiectului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, drept de administrare care include dreptul de a efectua lucrări de construire, reparații sau amenajări ale imobilelor.

Art.4: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului, în cuantum de 1.288.099,82 lei (inclusiv TVA).

Art.5: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor necesare în vederea suportării tuturor cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și tuturor costurilor suplimentare, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.6: Se aprobă asigurarea sustenabilității pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, pentru cele două locuințe protejate ce vor fi construite, și de cel puțin 5 ani, pentru Centrul de zi ce va fi reabilitat, modernizat și accesibilizat.

Art.7:   Se împuternicește doamna Marlena Panduru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze cererea și convenția de finanțare.

 Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 221

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 221.PDF