ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

      

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.10 alin.(3) și (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 19.506/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.81/2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.506/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Hotărârea nr.3/2019 a Adunării Generale a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(1), lit,„d”, alin.(5), lit.„m”, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3: Se acordă un mandat special domnului Radu Tudorel, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.

            Art.4: Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Radu Tudorel, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre şi să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra-Neamţ.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 222

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 222.PDF