ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9 pct.3 din contractul de concesiune nr.2134/1142/2007 încheiat între Consiliul Județean Neamț și Societatea Comercială Troleibuzul S.A.;

Examinând referatul de aprobare nr.20625/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.4539/2019 a Societății Comerciale Troleibuzul S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20625/2019 al Direcției de management, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.3/2019,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, lit.„b”, ale art.173, alin.(1), lit.„c”, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă încetarea concesiunii bunurilor transmise către Societatea Comercială Troleibuzul S.A. prin contractul de concesiune nr.2134/1142/2007, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) revin în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă actul adițional nr.3 la contractul de concesiune nr.2134/1142/2007 prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile care rămân în concesiunea Societății Comerciale Troleibuzul S.A. sunt identificate în anexa la actul adițional prevăzut la alin.(1).

Art.3: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea semnării actului adițional prevăzut la art.2, precum și a îndeplinirii formalităților de predare-primire, până la data de 01.12.2019.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 224

Din 31 octombrie 2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 224.PDF