ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.15, lit.„b” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.899/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.4.183/2019 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.899/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.14/2019 a Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman,  Hotărârea nr. 9/2019 a Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.121/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului de asistent farmacist, din cadrul Farmaciei-circuit închis, poziția nr.IV.2 în statul de funcții, în post de asistent farmacie principal.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2019, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 228

Din 31 octombrie 2019