ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.21.883/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.883/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin.(5), lit.„i” și „j”, ale art.299, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău a bunurilor proprietatea publică a Județului Neamț – echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având o valoare totală de inventar de 236.526,35 lei, destinate creșterii capacității administrative a administratorului ariei naturale protejate vizată de proiect.

Art.2: Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 se va face în termen de 30 de zile, prin grija Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, pe bază de proces verbal.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 230

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 230.PDF