ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind revocarea transmiterii în folosință gratuită a unei clădiri aflată în proprietatea privată a Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.874, alin.(3) coroborate cu cele ale art. 869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.778/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.55/2019 a Fundației de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.21.778/2019 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108, lit.„d”, art. 173, alin.(1), lit.„c” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu data de 1 decembrie 2019, se revocă dreptul de folosință gratuită constituit în favoarea Fundației de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamț asupra imobilului situat în municipiul Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.23, județul Neamț, corp de clădire B, NC 51129-C2/UAT Piatra Neamț, număr de inventar P1 01643, imobil al cărui plan de amplasament și delimitare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2: (1) Direcția de management va întreprinde măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv, încheierea, până la data prevăzută la art.1, a formalităților de predare-primire a bunului pentru care se revocă darea în folosință gratuită.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.49/2009 privind aprobarea unui contract de prestări servicii sociale.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 232

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 232.PDF