ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.1680/2018 pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", precum și ale Ghidului solicitantului pentru Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”;

Examinând referatul de aprobare nr.24.197/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.197/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției de management, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin.(5), lit.„b”, ale art.299, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare”, având ca scop înființarea de servicii sociale de tip locuință protejată și servicii sociale tip centru de zi, respectiv "Locuința protejată Neagra", "Locuința protejată Stejarul", "Locuința protejată Floarea", "Locuința protejată Ticoș" și "Centrul de zi Tașca", în valoare totală de 4.735.316,06 lei, proiect ce va fi finanțat în cadrul Programului de interes naţional "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"- sesiunea 2.

Art.2: Se aprobă înființarea serviciilor sociale prevăzute la art.1, precum și includerea acestora în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.3: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu titlu gratuit, a imobilelor necesare implementării proiectului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, drept de administrare care include dreptul de a efectua lucrări de construire, reparații, amenajări sau extinderi ale imobilelor.

Art.4: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului, în cuantum de 2.208.176,06 lei (inclusiv TVA).

Art.5: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor proprii necesare în vederea suportării tuturor cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și tuturor costurilor suplimentare, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.6: Se aprobă asigurarea sustenabilității pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, pentru cele patru locuințe protejate ce vor fi construite, și de cel puțin 5 ani, pentru Centrul de zi ce va fi reabilitat, modernizat și accesibilizat.

Art.7:  Se împuternicește doamna Marlena Panduru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze cererea și convenția de finanțare.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 233

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 233.PDF