ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui autoturism către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 25, lit. „a” și „c” din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.22.274/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.274/2019 al Direcției achiziții și logistică și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108, lit.„d”, art. 173, alin.(1), lit.„c” și „d”, alin.(5), lit.„h”, art.349, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, a autoturismului aparținând domeniului privat al Județului Neamț, cu o valoare de inventar de 49.668,7 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunul transmis potrivit prevederilor alin.(1) urmează a fi utilizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț pentru realizarea obiectului de activitate, respectiv pentru efectuarea inspecțiilor, controalelor de prevenire, activităților de informare publică preventivă și a altor activități specifice.

(3) Cheltuielile de întreținere a bunului vor fi suportate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, din bugetul alocat anual prin bugetul Județului Neamț.

(4) Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț îi revin obligațiile prevăzute de art.350, alin.(2) și art.351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2:Direcția achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț vor lua măsuri pentru predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 în termen de maxim 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 235

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 235.PDF