ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în administrarea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Examinând referatul de aprobare nr.21.909/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.21.220/2019 a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.21.909/2019 al Direcției de management și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, art.361, alin.(2) și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor cu o valoare totală de 181.338,36 lei (la data de 31.12.2016), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor de la alin. (1) de către administratorul acestora, respectiv Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamț vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 236

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 236.PDF