ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.96 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12, alin.(2) și (3) din anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Examinând referatul de aprobare nr.18.690/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.1694/2019 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.18.690/2019 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 22872/2019 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se desemnează domnul Iulian Luca pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ, în anul școlar 2019-2020.

(2) În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.237/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 243

Din 31 octombrie 2019