ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.18 și ale art.26 alin.(1) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.19.380/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.3096/2019 a Casei Corpului Didactic Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.380/2019 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 22873/2019 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se desemnează domnul Tudorel Radu pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Casei Corpului Didactic Neamț.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 244

Din 31 octombrie 2019