ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile art.96, alin.(1), alin.(2^1), lit.„b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, alin.(2), lit.„b” din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.619/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.1150/2019 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr.2382/2019 a Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare, nr.1840/2019 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Neamț și nr.1471/2019 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.619/2019 al Direcției de management, adresa nr.10.345/2019 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 22875/2019 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, în anul școlar 2019-2020, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra-Neamţ:

o            Neculai Pușcașu;

o            Cristian Ungurianu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o            Vasile Baciu;

o            Mihaela-Elena Isciuc;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ:

o            Ilie Apostoae;

o            Aurel Aciocârlănoae;

– Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare:

o            Olga Nistor;

o            Valentin-Constantin Stavarache.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 245

Din 31 octombrie 2019