ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.133/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.22.058/2019 a primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.133/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin. (5), lit.„c”, alin. (7), lit.„a” și „c” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se aprobă modificarea lit.a) de la pct.4.1. a articolului IV – „Obligaţiile Consiliului Județean Neamț” din Acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul: 

„a.       să aloce suma de 500 mii lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2019, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, la solicitarea scrisă a Municipiului Roman, însoțită de documente din care să rezulte obligații de plată (contract, procese verbale de recepție semnate de persoanele în drept, factură, situații de lucrări, etc), sub condiţia acceptării sumelor la plată”.     

(2) Se aprobă modificarea lit.a) de la pct.4.2. a articolului IV – „Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Roman” din Acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul:

„a) să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ în vederea realizării obiectului asocierii de la pct.II, respectiv 383 mii lei pentru asigurarea cofinanţării obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Sănătății şi 117 mii lei pentru achiziţionarea de aparatură medicală (incubator de transport –Secţia Neonatologie şi aparat magnetodiaflux pentru Secţia Recuperare medicală), conform adresei nr.22.058/14.11.2019 a Municipiului Roman”.           

Art.II: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 247

Din 11 decembrie 2019