ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.15, lit.„b” și „c” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.737/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.5168/2019 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.737/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.16/2019 a Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman,  Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman- anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.121/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de muncitor calificat IV, studii generale, din cadrul Compartimentului Administrativ SSM și PSI – Centrală termică, poziția II.5.5 -2 în statul de funcții, în post de economist II, studii superioare și trecerea acestuia în cadrul Compartimentului Resurse Umane, poziția II.1 în statul de funcții.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 decembrie 2019, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 249

Din 11 decembrie 2019