ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2, alin.(1), (2) și (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.25.136/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.37433/2019 și nr.38289/2019 ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.25.136/2019 al Direcţiei de management, Decizia nr.814/2019 a managerului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(5), lit.„c” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică alin.(1) al art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii doamnei Anca Brîndușa Movilă cu doamna Mirela Grădinaru, în calitate de membru în cadrul comisiei de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum și în sensul înlocuirii doamnei Carmen Nicoleta Moroșan cu doamna Ramona Cipriana Sorlescu, în calitate de secretar al aceleași comisii.

(2) Se modifică alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii doamnei Carmen Nicoleta Moroșan cu doamna Ramona Cipriana Sorlescu, în calitate de secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

  Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 250

Din 11 decembrie 2019