ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor tarife din competenţa de aprobare a

 Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.25.390/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.1203 și nr.1262/2019 ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.390/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției de Management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108, art.173, alin. (1), lit.„c”, alin. (4), lit.„b” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele de închiriere a căsuțelor, proprietate a Județului Neamț, ce vor fi utilizate în cadrul evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț 2019”, organizat în intervalul 13 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 254

Din 11 decembrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 254.PDF