ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț  în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.111, alin.(5) și alin.(5¹) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.25.969/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.13.354 și nr.14.301/2019 ale Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.969/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„a” și alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în vederea realizării în comun a acțiunii de interes public județean „Sărbătoarea Școlii Nemțene 2019”, ce va avea loc în municipiul Piatra Neamț, în data de 17 decembrie 2019.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 130.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă Regulamentul privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învățământul preuniversitar din Județul Neamț care au obținut distincții, medalii și premii speciale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

  Art.4:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 256

Din 11 decembrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 256.PDF