ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Examinând referatul de aprobare nr.25.667/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.25.667/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, adresele nr.36.384 și nr.36.851/2019 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, adresa 10.416/2019 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2019, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019, conform anexei nr.2.

Art.3: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2019, conform anexei nr.3.

Art.4: (1) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.107/2019 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 257

Din 11 decembrie 2019