ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) și art.5, alin.(1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26496/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr. 13.772, 13.380, 13.726, 13.297, 12.034, 10.394, 14.000, 13.795, 13.747, 13.972, 13.970, 13.873, 13.833, 13.842, 13.974, 13.969, 14.052, 14.317, 14.162, 14.228, 14.189, 14.247, 14.348, 14.349, și 11.307 /2019 ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, adreselor nr.2.667, 2.663, 2.670, 2.715, 2.719, 2.721, 2.717, 2.720, 2.722, 2.729 și 2.724 ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, adreselor nr.3.344 și 3.343/2019 ale Episcopiei Romano-Catolice Iași, adresei nr.291/2019 a Asociației Religioase Biserica Ortodoxă de stil vechi din România, adreselor nr.293, 398 și 426/2019 ale Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, precum și adresei nr.452/2019 a Cultului Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

Văzând raportul de specialitate comun nr.26496/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției arhitect șef, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin. (6), lit.„a” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)  Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 1.884.000 lei ca sprijin financiar pentru unitățile de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Sumele acordate potrivit anexei vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 259

Din 11 decembrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 259.PDF