ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.210, alin.(1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.35, alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.649/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.5155, 5492, 5510 și 5687/2019 ale Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24649/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcției generale buget finanțe, Deciziile nr.79 și 82/2019 ale Consiliului de Administrație al Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A., avizul nr.16.571/2019 al Consiliului Concurenței, adresa nr.24.647/2019 prin care a fost notificată Instituția Prefectului- Județul Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.92, alin.(1),alin.(2), lit.„b”, ale art.173, alin.(2), lit.„d”, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea unui ajutor individual de minimis în valoare de 945.565 lei, prin aport în numerar la capitalul social al Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A., conform Procedurii privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ajutorul prevăzut la alin.(1) urmează a fi utilizat exclusiv pentru achitarea ratelor de leasing aflate în derulare, pentru achiziționarea de mijloace de transport în comun (autobuze).

Art.2: Persoanele împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și vor informa plenul Consiliului Județean Neamț în acest sens.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 260

Din 11 decembrie 2019

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 260.PDF