ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(4) și ale anexelor III și VIII din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.25.932/2019 al domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.2964/2019 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 25.932/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.6/2019 a Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ – anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.136/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, urmând ca acesta să aibă conţinutul prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2020, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 263/ 19 decembrie 2019

Adoptată cu  30 voturi pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 263.PDF