ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.289/2019 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 26.289/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Construire foișor pentru activități în aer liber” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, în valoare totală estimată de 547.753,012 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 441.777,980 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 10 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitarea instalației electrice și termice” la Complexul de Servicii „Elena Doamna”, în valoare totală estimată de 547.471,10 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 467.514,14 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 6 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Sistem de supraveghere video” la Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap, Locuința protejată „Acasă” din localitatea Trifești, județul Neamț, în valoare totală estimată de 7.259,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 6.307,00 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 10 zile, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 267 / 19 decembrie 2019

Adoptată cu 30 voturi pentru